-15%

Διεθνής οικονομική

60,94 

Κατόπιν ελέγχου διαθεσιμότητας

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Από την πρώ­τη έκ­δο­ση του κει­μέ­νου μας, στό­χος μας ήταν να πα­ρου­σι­ά­σου­με τις θε­ω­ρί­ες των δι­ε­θνών οικο­νο­μι­κών και να ζω­ντα­νέ­ψου­με τα υπο­δείγ­μα­τα τους μέ­σω εφαρ­μο­γών που βα­σί­ζο­νται σε πα­γκό­σμια γε­γο­νό­τα. Όλοι οι φοι­τη­τές θέ­λουν να κα­τα­νο­ή­σουν τα γε­γο­νό­τα που βλέ­πουν να πε­ρι­γρά­φο­νται στις οθό­νες των κι­νη­τών τους και το βι­βλίο μας τους βο­η­θά να κά­νουν ακρι­βώς αυτό. Στη­ρι­ζό­μα­στε στην πιο πρό­σφα­τη έρευ­να – που πα­ρου­σι­ά­ζε­ται σε επί­πε­δο κα­τάλ­λη­λο για προ­πτυ­χι­α­κούς φοι­τη­τές – για να θέ­σου­με συ­γκε­κρι­μέ­νες τι­μές στα υπο­δείγ­μα­τα που συ­ζη­τά­με. Οι εφαρ­μο­γές μας ανα­φέ­ρο­νται όχι μό­νο στα οικο­νο­μι­κά πί­σω από τα πα­γκό­σμια γε­γο­νό­τα, αλ­λά και στην πο­λι­τι­κή οικο­νο­μία που δι­έ­πει τις πο­λι­τι­κές απο­φά­σεις.