-15%

Ζουν ανάμεσά μας

8,81 

Κατόπιν ελέγχου διαθεσιμότητας

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το βι­βλίο αυτό γρά­φτη­κε μέ­σα στην ιδι­αί­τε­ρη συ­γκυ­ρία της παν­δη­μί­ας και στο­χεύει στην πα­ρου­σί­α­ση στο ευρύ κοι­νό δε­κα­πέ­ντε «αλ­λό­κο­των» δη­μο­φι­λών θε­ω­ρι­ών, που κα­λύ­πτουν ζη­τή­μα­τα με με­γα­λύ­τε­ρη ή μι­κρό­τε­ρη επί­δρα­ση σε εθνι­κό και πα­γκό­σμιο επί­πε­δο. Όπως εύκο­λα αντι­λαμ­βά­νε­ται κα­νείς η ανά­λυ­ση δεν είναι εξα­ντλη­τι­κή κα­θώς στην πραγ­μα­τι­κό­τη­τα θα χρει­α­ζό­ταν χι­λι­ά­δες σε­λί­δες για την απο­τύ­πω­ση αυτού του φαι­νο­μέ­νου. Η εστί­α­ση στις θε­ω­ρί­ες αυτές είναι κα­θα­ρά υπο­κει­με­νι­κή και επι­λε­κτι­κή εκ μέ­ρους του συγ­γρα­φέα, κα­θώς οι ανά­λο­γες θε­ω­ρή­σεις σε κα­μία πε­ρί­πτω­ση δεν δι­εκ­δι­κούν το μο­νο­πώ­λιο της απο­κλει­στι­κό­τη­τας στο χώ­ρο του «αλ­λό­κο­του», του συ­νω­μο­σι­ο­λο­γι­κού φα­ντα­σι­α­κού και της ψευ­δο­ε­πι­στή­μης. Το πα­ρόν βι­βλίο πι­θα­νόν να ξε­νί­σει τμή­μα του ανα­γνω­στι­κού κοι­νού. Η ενα­σχό­λη­ση με τον ανορ­θο­λο­γι­σμό στις ποι­κί­λες εκ­δο­χές του δεν είναι εύκο­λη υπό­θε­ση σε κα­μία πε­ρί­πτω­ση. Όμως κε­ντρι­κή θέ­ση του συγ­γρα­φέα είναι ότι ιδέ­ες, πε­ποι­θή­σεις και συ­μπε­ρι­φο­ρές που μπο­ρεί με μια πρώ­τη μα­τιά να φαί­νο­νται αλ­λό­κο­τες, κω­μι­κές ακό­μη και εντε­λώς γε­λοί­ες μπο­ρεί να έχουν τρα­γι­κές συ­νέ­πει­ες. Η ιστο­ρι­κή πραγ­μα­τι­κό­τη­τα εξάλ­λου το έχει απο­δεί­ξει πολ­λα­πλώς.