-15%

Οι κοινωνικοί μετασχηματισμοί του 20ού αι. και η επίδρασή τους στη Δυτική Μακεδονία

15,24 

Κατόπιν ελέγχου διαθεσιμότητας

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Στον πα­ρό­ντα συλ­λο­γι­κό τό­μο πε­ρι­λαμ­βά­νο­νται ειση­γή­σεις με τις οποί­ες επι­χει­ρεί­ται να φω­τι­στούν πτυ­χές των κοι­νω­νι­κών με­τα­σχη­μα­τι­σμών που συ­ντε­λέ­στη­καν στη Δυ­τι­κή Μα­κε­δο­νία του 20ού αιώ­να και που απο­τέ­λε­σαν το ερευ­νη­τι­κό εν­δι­α­φέ­ρον του Συ­νε­δρίου της Εται­ρεί­ας Με­λε­τών Αν­θρω­πι­στι­κών Επι­στη­μών Φλώ­ρι­νας.

Το συλ­λο­γι­κό αυτό έρ­γο συμ­βάλ­λει στην κα­τα­νό­η­ση των τρό­πων με τους οποί­ους δι­α­μορ­φώ­θη­καν οι δι­α­στά­σεις της εθνο­πο­λι­τι­σμι­κής ταυ­τό­τη­τας στην πε­ρι­ο­χή της Δυ­τι­κής Μα­κε­δο­νί­ας μέ­σω της εν­σω­μά­τω­σης και της ανα­σύν­θε­σης των εθνο­τι­κών, θρη­σκευ­τι­κών και πο­λι­τι­σμι­κών στοι­χεί­ων που συ­ντέ­λε­σαν στη δη­μι­ουρ­γία της ξε­χω­ρι­στής φυ­σι­ο­γνω­μί­ας της. Η επί­δρα­ση των ορό­ση­μων του 20ού αιώ­να στην ανά­δει­ξη των κοι­νω­νι­κών με­τα­σχη­μα­τι­σμών σε όλους τους το­μείς της κα­θη­με­ρι­νής ζω­ής προ­σεγ­γί­ζε­ται στα κεί­με­να του τό­μου με γνώ­μο­να τα ιδι­αί­τε­ρα χα­ρα­κτη­ρι­στι­κά της Δυ­τι­κής Μα­κε­δο­νί­ας.