-15%

Πανεπιστημιακοί τεχνοβλαστοί

13,63 

Κατόπιν ελέγχου διαθεσιμότητας

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Σκοπός του πονήματος είναι να διερευνηθεί ο αντίκτυπος της εφαρμογής του πρόσφατου νομοθετικού πλαισίου εντός του οποίου αποσαφηνίζεται η επιχειρηματική δραστηριότητα των τεχνοβλαστών και αποκτά νέα δυναμική. Επιδιώκεται η καταγραφή της σημερινής εικόνας των ακαδημαϊκών τεχνοβλαστών και των δραστηριοτήτων ερευνητών και επιστημονικών μελών, οι οποίες συνεπικουρούν στην ίδρυση και προώθηση των πανεπιστημιακών εταιρειών-τεχνοβλαστών (spin-off).