-15%

Ἀδιακόπως

8,82 

Κατόπιν ελέγχου διαθεσιμότητας

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ἀπροσδόκητον ἐργατικὸν ἀτύχημα συνταράσσει μετ’ ἐκρήξεως καὶ ἀνθρωπίνων θυμάτων ἐγκαταστάσεις ξενοδοχιακῆς μονάδος ἐν νήσῳ Θήρας, καὶ ἀλληλουχία ἀρχίζει ἀπιθάνων γεγονότων ὁδηγούντων εἰς μείζονας καὶ ῥαγδαίας μετεκρηκτικὰς ἐξελίξεις. Ἀφήγησις ἀσθματικῶς ἀναμένουσα ἔκρηξιν ἐκρήγνυται αὐτή· ἐπὶ ῥυθμοῦ ἀδυνατεῖ σταθῆναι· μεταβάλλεται, μεταπίπτει, μετατρέπεται. Ἑνότης μετεκρηκτική, κρᾶσις τακέντων, στοιχείων ἐπανάπλασις, πνοὴ νέα ἐν καμίνῳ Ἱστορίας -«ἀδιακόπως».