-15%

Μουσική εκπαίδευση

Original price was: 12,26 €.Η τρέχουσα τιμή είναι: 10,42 €.

Κατόπιν ελέγχου διαθεσιμότητας

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η επιθυμία της ερευνήτριας να ασχοληθεί με το συγκεκριμένο θέμα προέκυψε από την πολυετή της εμπειρία στη διδασκαλία του φλάουτου, που ανήκει στα ξύλινα πνευστά μουσικά όργανα, θέλοντας να προβάλει τις ιδιαιτερότητες που εκδηλώνουν οι ενήλικες εκπαιδευόμενοι στη μάθηση του ξύλινου πνευστού και να τονίσει την αναγκαιότητα σύνδεσης των δύο πεδίων (μουσική εκπαίδευση και εκπαίδευση ενηλίκων) για να γίνει αποτελεσματικότερη η διδασκαλία της μουσικής στους ενήλικες. Οι αντίστοιχες μελέτες που έχουν πραγματοποιηθεί στο παρελθόν, σχετικά με τη μουσική εκπαίδευση ενηλίκων, είναι ελάχιστες. Δεν έχει αναφερθεί έρευνα στη μουσική εκπαίδευση ενηλίκων στα ξύλινα πνευστά μουσικά όργανα στην Ελλάδα και σε αυτό έγκειται η πρωτοτυπία και η αναγκαιότητα της παρούσας έρευνας.

Στο θεωρητικό κομμάτι της έρευνας παρατίθενται στοιχεία για τις δύο έννοιες: την εκπαίδευση ενηλίκων και τη μουσική εκπαίδευση στα ξύλινα πνευστά μουσικά όργανα. Εξηγούνται οι εισαγωγικές έννοιες και στη συνέχεια γίνεται προσπάθεια να συνδεθούν αυτά τα πεδία μέσα από την ανασκόπηση αντίστοιχων ερευνών που μελέτησαν την ίδια σχέση στο παρελθόν, με ταυτόχρονη παρουσίαση των κυριότερων συμπερασμάτων που εξήχθησαν από αυτές.

Στο ερευνητικό μέρος, για τη διεξαγωγή της εμπειρικής έρευνας, επιλέχθηκε η ποιοτική προσέγγιση. Η συλλογή των δεδομένων έγινε με τη μέθοδο της ημι-δομημένης συνέντευξης και της παρατήρησης. Τα υποκείμενα της έρευνας ήταν ενήλικες εκπαιδευόμενοι και εκπαιδευτές ενηλίκων στα ξύλινα πνευστά μουσικά όργανα. Στόχος της μελέτης είναι η σύνδεση της μουσικής εκπαίδευσης ενηλίκων στα ξύλινα πνευστά μουσικά όργανα με τις αρχές της εκπαίδευσης ενηλίκων, για την εξαγωγή πολύτιμων συμπερασμάτων σχετικά με τη βελτίωση της μουσικής εκπαίδευσης ενηλίκων στην Ελλάδα.