-15%

Προκλήσεις για την ανάπτυξη της δημόσιας υγείας στην Ελλάδα

11,23 

Κατόπιν ελέγχου διαθεσιμότητας

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ο το­μέ­ας της Δη­μό­σι­ας Υγεί­ας απο­τε­λεί βα­σι­κό πυ­λώ­να των συ­στη­μά­των υγεί­ας, ανε­ξάρ­τη­τον από τις υπηρεσίες ια­τρο-φαρ­μα­κευ­τι­κής πε­ρί­θαλ­ψης και δι­ά­γνω­σης. Βα­σι­κή απο­στο­λή της σύγ­χρο­νης Δη­μό­σι­ας Υγεί­ας είναι η Πρό­λη­ψη της αρ­ρώστι­ας, η Προ­στα­σία της υγεί­ας και η Προ­α­γω­γή Υγεί­ας, μέ­σω ισχυ­ρών θε­σμών και ορ­γα­νω­μέ­νων υπη­ρε­σι­ών σε κε­ντρι­κό, πε­ρι­φε­ρει­α­κό και το­πι­κό επί­πε­δο. Η δρα­μα­τι­κή εμπει­ρία της παν­δη­μί­ας κα­θι­στά τις πο­λι­τι­κές Δη­μό­σι­ας Υγεί­ας άμε­σης προτε­ραι­ό­τη­τας. Οι επι­δη­μί­ες κα­τα­πο­λε­μώ­νται πρω­τί­στως στην κοι­νό­τη­τα με την εμπλο­κή και των τρι­ών βα­σι­κών το­μέ­ων της Δη­μό­σι­ας Υγεί­ας. Στη χώ­ρα μας, ο το­μέ­ας της Δη­μό­σι­ας Υγεί­ας είναι ιδι­αί­τε­ρα αναι­μι­κός, κα­θώς δεν απο­τέ­λε­σε δι­α­χρο­νι­κά προ­τε­ραι­ό­τη­τα της Πο­λι­τεί­ας. Τα βή­μα­τα που έχουν γί­νει, ειδι­κά τα τε­λευ­ταία είκο­σι χρό­νια, είναι λί­γα. Για όλους αυτούς τους λό­γους, η ανά­γκη για ανά­πτυ­ξη της Δη­μό­σι­ας Υγεί­ας στην Ελ­λά­δα είναι πε­ρισ­σό­τε­ρο από πο­τέ ανα­γκαία και επι­τα­κτι­κή. Το βι­βλίο αυτό απο­τε­λεί συμ­βο­λή στην ικα­νο­ποί­η­ση της ανά­γκης αυτής.

Συγγραφείς:
Κώστας Αθανασάκης Επίκουρος Καθηγητής Οικονομικών της Υγείας και Αξιολόγησης Τεχνολογιών Υγείας, Τμήμα Πολιτικών Δημόσιας Υγείας, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
Αλκιβιάδης Βατόπουλος Καθηγητής Μικροβιολογίας της Δημόσιας Υγείας, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
Κατερίνα Γιαννοπούλου Ψυχολόγος, M.Sc., Επιστημονική Συνεργάτρια Ινστιτούτου Κοινωνικής και Προληπτικής Ιατρικής
Μιχάλης Ηγουμενίδης Επίκουρος Καθηγητής Ηθικής και Δεοντολογίας, Τμήμα Νοσηλευτικής, Πανεπιστήμιο Πατρών
Ηλίας Κυριόπουλος Ερευνητής (Fellow) στα Οικονομικά της Υγείας, London School of Economics and Political Science
Μαρία Σαρίδη Επίκουρη Καθηγήτρια Φροντίδας Χρόνιων Πασχόντων, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Κυριάκος Σουλιώτης Καθηγητής Πολιτικής Υγείας, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Τάσος Φιλαλήθης Ομότιμος Καθηγητής Κοινωνικής Ιατρικής-Προγραμματισμού Υγείας, Πανεπιστήμιο Κρήτης
Φίλιππος Φιλιππίδης Επίκουρος Καθηγητής Δημόσιας Υγείας, Imperial College London