-15%

Συν-υπάρχω ελεύθερα

13,34 

Κατόπιν ελέγχου διαθεσιμότητας

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το βιβλίο αυτό εκδίδεται με σκοπό μέρος των εσόδων σε κάθε χώρα να διατεθεί για ειδικά εκπαιδευτικά προγράμματα για ασυνόδευτα παιδιά προσφύγων στην Γαλλία, ανήλικες μητέρες και παιδιά με ανίατες ασθένειες στην Γερμανία και ορφανά παιδιά στην Ελλάδα.

Ce livre est publie dans le but de reverser une partie des recettes a des programmes educatifs speciaux dans chaque pays qui participe au projet: pour les enfants refugies non accompagnes en France, pour les meres mineures ou les enfants atteints de maladies incurables en Allemagne et pour les enfants orphelins en Grece.
Dieses Buch wird mit dem Ziel veroffentlicht, einen Teil des Verkaufserloses fur spezielle Bildungsprogramme in den einzelnen Landern zu spendieren: fur unbegleitete Fluchtlingskinder in Frankreich, fur minderjahrige Mutter und unheilbar kranke Kinder in Deutschland und fur Waisenkinder in Griechenland.
This book is published with the purpose to allocatepart of the proceeds to special educational programmes in each participating country: for unaccompanied refugee children in France, for underage mothers and children with incurable diseases in Germany and for orphan children in Greece.