-15%

Το φαινόμενο της διαγενεακής μεταβίβασης της φτώχειας

11,05 

Κατόπιν ελέγχου διαθεσιμότητας

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το παρόν βιβλίο πραγματεύεται το θέμα της διαγενεακής μεταβίβασης της φτώχειας και της αποστέρησης και έχει προέλθει από διπλωματική εργασία ειδίκευσης, η οποία εκπονήθηκε στο πλαίσιο του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης (Π.Τ.Δ.Ε.) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.) στην κατεύθυνση «Κοινωνιολογία και Σύγχρονη Βιομηχανική Κοινωνία: Ειδικά θέματα παιδικής ηλικίας, κοινωνικών μειονοτήτων, εργασίας και εκπαίδευσης».
Ο σκοπός της μελέτης είναι διττός: αφενός, να προσεγγίσει θεωρητικά το ζήτημα της διαγενεακής μεταβίβασης της ελλειμματικότητας, και αφετέρου, να διαπιστώσει, ερευνητικά, την ύπαρξη, ή μη, της διαγενεακής μεταβίβασης της ελλειμματικότητας στον υπό μελέτη πληθυσμό, με γνώμονες την εκπαίδευση και την επαγγελματική κατηγορία.
Η εν λόγω έρευνα έλαβε χώρα σε μια επαρχιακή περιοχή, την ευρύτερη περιοχή των Καλαβρύτων, και το δείγμα συνέθεσαν εξήντα πέντε άτομα, καθώς, και οι οικογένειες αυτών, σε εύρος τριών γενεών. Ως ερευνητική στρατηγική αξιοποιήθηκε η μελέτη περίπτωσης και ως εργαλείο συλλογής των δεδομένων το ερωτηματολόγιο, ενώ, η ανάλυση των στοιχείων βασίστηκε σε ένα σταθμισμένο μοντέλο ερμηνείας, που δομήθηκε για τις απαιτήσεις της παρούσας ερευνητικής προσέγγισης.
Το βιβλίο απευθύνεται σε όλους όσοι επιθυμούν να εμβαθύνουν στην έκφανση των κοινωνικών ανισοτήτων που αφορά στη διαγενεακή τους διάσταση, τόσο σε θεωρητικό όσο και σε ερευνητικό επίπεδο, καθώς, προτείνεται, αλλά, και εφαρμόζεται, μία καινοτόμος μέθοδος ανάλυσης των κοινωνικών δεδομένων, σχετικές με το υπό μελέτη ζήτημα.